Все для історика
П`ятниця, 20.07.2018, 13:41
Вітаю Вас Раб | RSS
 
Головна Форми контролю знань студентів з історичних дисциплін - ФорумРеєстраціяВхід
[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Навчання » Державний екзамен з історії (Етнологія, 6 курс) » Форми контролю знань студентів з історичних дисциплін (Модульно-рейтингова система оцінювання)
Форми контролю знань студентів з історичних дисциплін
EkzorДата: П`ятниця, 07.06.2013, 01:35 | Повідомлення # 1
Гетьман
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1418
Репутація: 3
Статус: Offline
В останні роки у вищих навчальних закладахзапроваджуєть­ся модульно-рейтингова система оцінювання знань. Це зумовле­но
тим, що діюча чотирибальна система не задовольняє ні викла­дачів, ні студентів,
оскільки в її основі лежить низка недоліків. Вона не забезпечує достатньої
мотивації навчання студентів, тому що трапляється багато випадковостей,
пов´язаних з поняттями "пощастило", "здав", "не
здав", "підглянув", "підказали" та ін. В оцінюванні
студентів проявляється суб´єктивізм і випадковість, що нерідко веде до
порушення соціальної справед­ливості. Породжуються стресові ситуації, викликані
підвищеною відповідальністю студентів щодо оцінки, від якої залежить на­рахування
стипендії; користування шпаргалками та ін.Тому важливим є запровадження такої системи аналізу на­вчальноїдіяльності студентів, яка сприяла б створенню опти­мальних умов для професійної
підготовки фахівців. Рейтингова система оцінювання широко використовується у
багатьох краї­нах світу. Навряд чи варто її сліпо копіювати, переносити на наше
дидактичне поле, як і чужу систему освіти взагалі, але корисне, прийнятне
доцільно запозичити.У підході дорозуміння певного явища, системи варто усвідо­мити, передусім, вихідні поняття.
Вони будуть ключем до розу­міння сутності явищ, системи. Стосовно
модульно-рейтингової системи варто виділити два основоположних поняття —
"модуль" і "рейтинг". Модуль (лат. modulus —міра):1) назва, яку дають якомусь особливо важливому коефіцієнту чи величині; 2)
систе­ма логарифмів; 3) уніфікований вузол радіоелектронної апарату­ри; 4)
умовна одиниця в архітектурі і будівництві (звичайно розмір одного з елементів
будівлі); 5) відокремлювана, відносно самостійна частина якоїсь системи,
організації, пристрою.У педагогіці модуль — це функціональний вузолнавчально-ви­ховного процесу, довершений блок дидактично адаптованої інфор­мації.
Навчальний модуль — це цілісна функціональна одиниця, що оптимізує
психо-соціальний розвиток того, хто вчиться, і того, хто навчає. Отже,
навчальний модуль — це змістовий модуль, скон­струйований особливим чином. Він
дістає процесуально-функціо­нальне втілення у наперед спроектованому
формі-модулі.Рейтинг (англ. rating —оцінка, порядок, класифікація) — термін, який означає суб´єктивну оцінку явища
за заданою шка­лою. За допомогою рейтингу здійснюється первинна класифіка­ція
соціально-педагогічних об´єктів за ступенем вираження спільної для них
властивості. У педагогічних науках рейтинг слу­жить основою для побудови
різноманітних шкал оцінок, зокрема при оцінюванні різних сторін навчальної і
педагогічної діяль­ності, популярності чи престижності професій серед молоді
тощо. Одержані при цьому дані звичайно мають характер порядкових шкал.
Рейтингова система передбачає визначення рівня оволо­діння студентами змістом
навчального матеріалу модуля, цілісно­го курсу, сформованості умінь і навичок.
Для запровадження модульно-рейтингової системи (МРС) необхідно дотримуватися
таких правил:1.  Забезпечитиготовність викладачів і студентів працювати за модульно-рейтинговою системою.2.Здійснити необхіднуметодичну підготовку викладачів до запровадження МРС.3.Запровадити науковообґрунтовану і методично забезпече­ну самостійну навчальну роботу студентів.4.Домогтися запровадженнямодульного навчання: з кожної навчальної дисципліни чітко визначити навчальні
модулі; об­ґрунтувати оцінювання кожного модуля в залікових одиницях.
5.Здійснити необхіднуорганізаційно-методичну підготовку: налагодити систему аналізу й оцінювання ЗУН
кожного студен­та за результатами опанування певних модулів; підготувати ком­п´ютерні
програми для використання тестових методик перевірки якості ЗУН; налагодити
ретельний облік результатів звітів за виконанням модульних завдань; в
індивідуальних планах ви­кладачів передбачити години для здійснення аналізу й
оцінюван­ня навчальної роботи студентів; у кожній навчальній дисципліні
визначити числові параметри переведення кількісних показників (кредитів) в
офіційні оцінки знань студентів.
6.Забезпечити відкритістьоцінювання навчальної діяльності студентів.7.  Визначитинауково обґрунтовані обсяги навчальних завдань для самостійної роботи студентів
на міжпредметному рівні з ура­хуванням бюджету часу, що виділяється на
навчальну роботу.
Досвід запровадження модульно-рейтингової системиоціню­вання навчальної діяльності студентів дає підстави стверджува­ти, що вона
має переваги, наукове обґрунтування яких переконливо сформулював професор A.M.
Алексюк у монографії "Педа­гогіка вищої освіти України".Для студентів ціпереваги полягають у тому, що:—навчальний рейтингактивізує самостійну роботу студентів (СРС), робить її ритмічною і
систематичною впродовж семестру;
—формується позитивнамотивація навчальної діяльності;—стимулюєтьсясамостійність, ініціативність, відповідаль­ність, творчість, змагальність,
дбайливість;
— студентзорієнтований на самостійний науковий пошук, що сприяє інтелектуальному
розвитку особистості;
—підвищуєтьсяоб´єктивність оцінювання ЗУН, збільшуєть­ся ймовірність уникнення випадковостей;—зменшуєтьсянавантаження під час екзаменів та заліків;—здобуті знання більшглибокі і міцні;—отримується особистезадоволення від процесу учіння.Для викладачів є:—реальна можливістьіндивідуалізації навчання та диферен­ційованого підходу;—можливість допомогтистудентам у навчальній роботі, рівномірно розподілити навантаження протягом
семестру;
—можливість уникнутиконфліктів, які часто виникають у результаті підсумкової перевірки знань на
екзамені.
Пропуск студентом занять, які не відпрацьовані, призводитьдо зняття 10 балів (залікових одиниць).
                                                         Упродовж двох семестрів проводилася цілеспрямованоорга­нізована самостійна робота студентів. Кожен з них виконував пи­сьмову
роботу з тем курсу, звітував про зміст і якість опрацювання інших модулів.
Протягом року йшов процес не лише вивчення нового навчального матеріалу, але й
закріплення раніше вивче­ного. Кожен студент мав можливість підвищити свій
рейтинг шляхом поглибленого опрацювання того чи того модуля (теми). Це особливо
стимулює діяльність студентів. Панує повна відкри­тість оцінювання навчальної
праці. Нинішній етап розвитку національної вищої освітихаракте­ризується модернізацією і реформуванням, спрямованими на приєднання до
Болонського процесу з метою входження в євро­пейський освітній і науковий
простір. Болонський процес — це здійснення структурного реформування вищої
освіти, зміна освітніх програм, форм і методів навчання, контролю і оцінюван­ня
навчальних досягнень студента з метою підвищення якості освіти, спроможності
випускників вищих навчальних закладів до працевлаштування на європейському
ринку праці. Цей про­цес добровільний, полісуб´єктний, поліваріантний,
відкритий, поступовий і гнучкий. Він ґрунтується на цінностях європейської
освіти і культури і не нівелює національні особливості освітньої системи
України. Його метою є прийняття зручних і зрозумілих градацій дипломів,
ступенів і кваліфікацій, введення двоступе­невої структури вищої освіти
(бакалавр — магістр), використан­ня єдиної системи кредитних одиниць (ECTS —
Європейської кредитно-трансферної та акумулюючої системи) і додатків до
дипломів, розробка, підтримка і розвиток європейських стан­дартів якості
освіти, усунення наявних перепон для підвищення мобільності студентів,
викладачів, науковців.  Впровадження кредитно-модульної системи навчання
передбачає реорганізацію традиційної схеми "навчальний семестр —
навчальний рік, навчальний курс", раціональний поділ навчаль­ного
матеріалу дисципліни на модулі й перевірку якості засвоєння теоретичного і
практичного матеріалу кожного модуля, вико­ристання більш широкої шкали
оцінювання знань, вирішальний вплив суми балів, одержаних протягом семестру, на
підсумкову оцінку.Кредитно-модульна організація навчання за своєю суттює гу­маністичною. Вона базується на засадах суб´єктно-суб´єктної, то­лерантної,
партнерської педагогіки. Траєкторію свого навчання, індивідуальну програму
своєї освіти визначає сам студент з допо­могою викладача — тьютора (опікуна).
Навчання має рівномірно розподілений, рівномірно напружений характер упродовж
всього терміну перебування студента у ВНЗ. І найголовніше, ця система гарантує
високу якість підготовки, а значить, убезпечує студента від професійної
непридатності після завершення навчання.Модернізація навчального процесу в руслі вимогБолонської декларації передбачає значне збільшення обсягів самостійної роботи
студента (до 50—60 %), індивідуалізацію навчання. Це в свою чергу потребує
належного науково-методичного забезпечен­ня навчального процесу, відповідної
матеріальної бази, поліпшен­ня фінансово-побутового стану студента.Всі ці зміни вимагають відвикладача ВНЗ ґрунтовних знань, умінь і компетентності в організації своєї
діяльності на новій ме­тодичній і технологічній базі — кредитно-модульній і акумулюючій
системі навчання.Як бачимо і модульно-рейтингова, і кредитно-модульна си­стема
організації навчання, аналізу й оцінювання навчальної діяльності студентів — це
важливий крок у напрямку інтенсифі­кації й оптимізації навчально-виховного
процесу у вищій школі. Але вони потребують від науково-педагогічних працівників
на­лежної психолого-педагогічної підготовки, перебудови організа­ційних і
методичних аспектів


http://vkontakte.ru/id18182352
 
Форум » Навчання » Державний екзамен з історії (Етнологія, 6 курс) » Форми контролю знань студентів з історичних дисциплін (Модульно-рейтингова система оцінювання)
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук:

Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz