Все для історика
Четвер, 24.05.2018, 01:37
Вітаю Вас Раб | RSS
 
Головна Організація роботи ЕПК державного архіву області - ФорумРеєстраціяВхід
[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Навчання » Формування НАФ України » Організація роботи ЕПК державного архіву області
Організація роботи ЕПК державного архіву області
EkzorДата: Четвер, 03.05.2012, 20:54 | Повідомлення # 1
Гетьман
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1418
Репутація: 3
Статус: Offline
РОЗГЛЯД ПИТАНЬ, пов'язаних з формуванням НАФ, зокрема науково-методичне та організаційне керівництво експертизою цінності документів належить до компетенції та¬ких експертних комісій:
• Центральної експертно-перевірної комісії ДержкомархівуУкраїни (ЦЕПК);
• експертно-перевірних комісій (ЕПК) центральних і галу¬зевих державних архівів, Державного архіву в Автономній Республіці Крим, державних архівів областей, міст Києва і Севастополя, державних наукових установ, музеїв і бі¬бліотек;
• експертних комісій (ЕК) архівних відділів районних дер¬жавних адміністрацій та міських рад архівних підрозділів; органів державної влади, органів місцевого самовряду¬вання; підприємств, установ і організацій усіх форм влас¬ності; архівів (архівних підрозділів) об'єднань громадян.
Діяльність експертних комісій кожної архівної установи ре¬гулюється положеннями проних, розробленими на основі ти¬пового положення. У комплексі вони складають єдину систему експертних органів, розробляють методику виконання цієї ро¬боти, організовують і контролюють хід її проведення.
Склад експертних комісій всіх рівнів формують з досвідчених архівістів, представників наукової і творчої громадськості, прак¬тичних архівістів-спеціалістів з урахуванням профілю комплек¬тування архівної установи. До вирішення особливо складних пи¬тань експертизи можуть залучатися експерти і консультанти з числа осіб, які не входять до їх складу на постійній основі. Голо¬вами експертних комісій призначають, як правило, заступників керівників відповідних організацій.
Рішення експертних комісій та норми архівного законодавс¬тва складають організаційно-правову основу формування НАФ.
Право остаточного вирішення питань відбору документів на зберігання та до знищення надається експертно-перевірним ко¬місіям. Рішення експертної комісії щодо віднесення документів до НАФ або вилучення документів з нього може бути представ-лене на перегляд експертно-перевірною комісією, а у випадку відмови або незгоди - Центральною експертно-перевірною комі¬сією, її рішення щодо цього питання може бути оскаржене лише в судовому порядку.
Підготовка до експертизи цінності документів розпочинаєть¬ся з вивчення історії (для особи - життєвого та творчого шляху) фондоутворювача та фонду, його місця і ролі у суспільстві, а та¬кож складу і змісту документів.
Безпосередня експертиза цінності документів здійснюється поетапно з метою встановлення наявності документального фонду, що утворився в діяльності фізичної чи юридичної особи і підлягає віднесенню до НАФ; відбору цінних документів доку-ментального фонду з метою безпосереднього внесення їх до НАФ; визначення можливості приймання на державне зберігання Документів НАФ; уточнення цінності вже прийнятих до архівів Фондів та окремих документів НАФ.
Експертиза цінності документів конкретних фондоутворю-вачів з метою віднесення до НАФ здійснюється експертно-пе¬ревірними комісіями державних архівів одночасно із встанов¬ленням конкретного кола джерел формування Н АФта висновків співробітників державного архіву за результатами попереднього експертного огляду документів у приватних архівних зібраннях за місцем їх зберігання. Основним критерієм на цьому етапі є критерій походження.
Експертиза цінності фондів, їх частин та окремих документів з метою внесення до НАФ, визначення цінності фондів і доку¬ментів, а також виділення до знищення документів, що не під¬лягають подальшому зберіганню, здійснюється у діловодстві установ, в архіві (архівному підрозділі) установи, безпосередньо за місцем зберігання приватного архівного зібрання; в держав¬них архівах. Основним критерієм на цьому етапі є зміст і зовніш¬ні особливості документів.
Проведення експертизи у діловодстві установ спирається на результати детального вивчення напрямів діяльності установи, її функцій, організації документальної частини діловодства (цен¬тралізоване, децентралізоване, змішане), а також складу докумен¬тації.
В архіві (архівному підрозділі) установи експертиза докумен¬тів може бути як самостійним видом роботи, так і частиною ком¬плексу робіт із науково-технічного опрацювання документів даної організації, її метою є виявлення дублетної документації. В державних архівах експертиза цінності здійснюється під час первинного розбирання документів особового походження та документів громадських, релігійних організацій, політичних партій і рухів; наукового описування документів у процесі їх упо¬рядкування та перероблення недосконало укладених архівних описів; як вид самостійної роботи (цільова експертиза). Цільова експертиза здійснюється за наявності у фондах значної кількості справ, що не підлягають подальшому зберіганню і проводиться комплексно з метою ліквідаціїдублетності, а також відновлен¬ня втраченої документації за рахунок фондів, що не входять до даної системи установ і організацій.
Під час проведення експертизи визначають наукову і практичну цінність усіх наявних документів на основі відомчого або типового переліків та затвердженої номенклатури справ напоточний рік.
Після формування справ, складання їх заголовків та описів справ на документи постійного, тривалого зберігання і з особо¬вого складу оформлюють результати експертизи цінності. На цьому етапі укладають описи документів постійного зберігання, описи документів з особового складу; акти про виділення до зни¬щення документів, що не підлягають зберіганню; акти про по¬вернення документів власний^, акти про виявлення документів, Ідо не стосуються даного фонду, архіву. Акти і описи подаються на розгляд, погодження і затвердження в установленому порядку.
Після розгляду акта на засіданні експертно-перевірної комісії та затвердження його керівництвом, погодженням з Централь¬ною експертно-перевірною комісією документи передаються до знищення. Не підлягають виділенню до знищення унікальні документи та документи Національного архівного фонду, утво¬рені до 1946 р. включно.


http://vkontakte.ru/id18182352
 
Форум » Навчання » Формування НАФ України » Організація роботи ЕПК державного архіву області
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук:

Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz