Все для історика
Вівторок, 17.07.2018, 04:44
Вітаю Вас Раб | RSS
 
Головна Предмет, завдання, мета української історіографії - ФорумРеєстраціяВхід
[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Навчання » Історіографія історії України(екзамен) » Предмет, завдання, мета української історіографії
Предмет, завдання, мета української історіографії
DANTEДата: Неділя, 26.05.2013, 17:53 | Повідомлення # 1
Ремісник
Група: Користувачі
Повідомлень: 56
Репутація: 1
Статус: Offline
Предмет, завдання, мета української історіографії   Кожна   наука  має свій   предмет  вивчення , яким  вона  відрізняється  від  інших   наук .  Предметом української   історіо-графії  є  закономірності   нагромадження   знань і  розвитку   укра -їнської  історичної   думки,  становлення і  збагачення   української історичної   науки.  Іншими   словами , предмет   історіографії  складають  не   сам  історичний   процес ,  не  конкретні  факти,  події, явища   історії ,  а лише  ті ,  що мають   безпосереднє  відношення  до  розвитку  знань проці  події,  факти і явища . Українська  історіографія   фіксує   і аналізує   наступність  роз-витку  знань,  появу нових  концепцій  не  лише  з  історії  України, а   й   внесок  украшських  істориків  у  дослідження   світової  історії , історії   зарубіжних   країн, інших   народів.  Слід  мати  на  увазі,  що  предмет історіографічного  дослідження  пов'язаний , але  не   співпадає  з  об 'єктом   пізнання , а  тому  дуже важливо   вра-ховувати   це   як  у   дослідницькій,  так і  в  педагогічній практиці . Дослідник  завжди  виступає  в  ролі   суб 'єкта  пізнання ,  а  все, що він вивчає ,  є ,  відповідно , об'єктом   дослідження. Об'єктом української  історіографії  виступають її  творці ,  а точніше , результати  діяльності окремих  осіб або  їх  груп , при -четних  дорозвитку  української  історичної науки,  формування історичної  свідомостіукраїнського народу .  Ці  результати нау-кових пошуків українських істориків  зматеріалізовані  у вигляді літописів , наукових  праць,  матеріалів наукових  конференцій, періодичних видань . Отже,  до  об 'єктів історіографії  відноситься діяльність украшських істориків ,  наукових  історичних установ, інститутів , кафедр,  наукових   товариств і   видавництв   як у  са -мій Україні,  так іза  її межами.  Йдеться,  зокрема, про Наукове товариство  імені  Шевченка,  Товариство  Нестора  Літописця, Українське історичне товариство ,  Історичну секцію  ВУАН , очо-лювану  М .  Грушевським , Інститут   історії   України НАН  Ук-раїни, археографічні  комісії ,  історичні кафедри   і   факультети університетів ,  прочасописи  « Київська  старовина», «Україна», «Українськийісторичний журнал», «Український історик», «Па-м'ять століть », наукові збірники ,  вісникитощо.  Об'єкти  історіо -графії  тісно ув'язані  між собою ,  а їх системне  дослідження дозво-ляє з'ясувати теоретичні , методологічні  та  організаційні засади  розвитку історичного  знання ,  його зміст. Які  ж  завдання  української   історіографії   як  наукової   галузі  і  навчальної   дисципліни ? Вони  випливають  з самого   предмета  дисципліни   і  включають  у  себе   пошук  аргументованих   відпо-відей на наступні  питання: •  Коли і як  зародилася українська історична думка , де  її  ви  токи ,  які основніетапи у  своєму  розвитку вона  пройшла  і що представляє собою сьогодні ? •  Хто зпредставників  українства зробив  найбільш помітний  внесок  у  розвиток  історичних   знань,  появу нових   концепцій, хто збагатив українську  історіографію  новим розумінням  тих  чи  інших   епох, періодів ,  процесів ,  подій і   явищ  власної і   за  рубіжної  історії ?  •  Яка  роль  наукових  осередків,  товариств та   видавничих інституцій  урозвитку  української  історичної науки,  в популя ризації  її  надбань в Україні та  в світі ? •  Які провідні  наукові школи ,  напрями , течії  характеризу ють  розвиток  української історичної   думки   і як   вони  взаємо зв 'язані з тенденціями світової історіографії ? •  У   чому полягає  вплив   історичної  науки   на   розвиток  су  спільної свідомості,  в т.  ч. історичної ,  і як  конкретно-історичні  умови  впливають  на розвиток  історичних  знань? •  Як  змінювалась проблематика  історичних   досліджень у  залежності  відтого  чи іншого  періоду історії ,  як збагачувались  джерельна база  іметоди досліджень ?

У   пошуках   відповідей  на   ці   та  інші   питання  криється  при -значення  історіографії   як   науки і   навчальної   дисципліни , ро-зуміння  її   місця і  ролі   у підготовці  нової  генерації  професійних істориків . За   образним  порівнянням М.  Грушевського,  історія  соліда -ризує  різні   покоління людей .  Вона,  як  естафетна  палиця ,  пере -дає  від  попередніх  до  наступних  генерацій історичний   досвід , мудрість , повчальні  уроки .  Вивчаючи історію  зародження  і  розвитку  української   історичної   думки , нинішні  студенти  глибше усвідомлюють  її   витоки , національну  самобутність ,  ок -ремішність   і  нерозривний зв 'язок   із   світовим  історіографічним  процесом . Майбутні  історики ,  опановуючи професійний  досвід  попередників , методологічний  інструментарій   своїх  учителів , прилучаються  до  їх  наукових   лабораторій,  вчаться критично осмислювати   і  оцінювати здобутки   істориків ,  виокремлювати їх  персональний  внесок у  прирощування знань. Колосальний вплив   на   формування професійних  і   мораль-них   якостей  молодих  істориків   має  особистий приклад  видат-них   учителів ,  їх  життя  і   творчість, духовні  цінності .  Непере-вершені  зразки   чесного і   самовідданого  служіння  Україні, історичній  правді   залишили  нам  М.  Максимович,  М. Костома-ров,  В.  Антонович, М.  Грушевський ,  Д. Дорошенко ,  Д.  Бата -лій,  І .  Крип' якевич ,  О . Оглоблин,  Н .  Полонська- Василенко, Ф.  Шевченко,  М. Брайчевський ,  О.  Апанович та багато  інших . Історіографія  постійно   нагадує  про суд  історії ,  про особисту  відповідальність  історика   перед  своїм народом.  Вона  засвідчує , які  погляди,  концепції істориків   не   витримали  перевірки  ча -сом  і  були переглянуті наступниками. У  процесі  вивчення   української  історіографії   комплексно реалізуються  її   головні  функції:  пізнавальна,  методологічна, конструктивно- критична , прогностична ,  світоглядна  та ін .Пізнавальна функція  закладена  в  самій  природі  історіо -графії ,  що  віддзеркалює  процес   нагромадження   історичних знань, виокремлення   їх   в окрему  наукову  систему. Ця  функція поєднує  предмет  і об'єкт  історіографічного   пізнання . Історіо -графія   має  справу  не   лише  з практикою   історичних   досліджень , але  й  з  теоретичним  пізнанням, оскільки   виявляє  провідні  тен-денції   розвитку   історичної  думки ,  виводить   його  закономір-ності, опрацьовує   критерії  достовірності   та  істинності   історич-них   знань.  Вона закріплює  ті   парадигми  історичної   науки,  які дістали найбільше   визнання,  аргументацію, підтверджені  історіографічною практикою . Дедалі   більше   виявляється методологічна  функція  історіо -графії ,  що  пов'язана з  критичним   осмисленням і  відбором   мето -дологічних   принципів( правил )  історичного  пізнання , ефектив-них   методів  дослідження. Вивчення  української   історіографії  дозволяє  заглибитись  у  наукову лабораторію  провідних  істори -ків,  осягнути  їх методологічний  інструментарій . Історіографія  не   тільки   підбиває  підсумки   досліджень ,  але  й критично  оцінює  набутки різних   поколінь ,  виявляє вузькі , недостатньо  опрацьовані   проблеми ,  окреслює  теми ,  що  потребу-ють  додаткового   або нового   вивчення .  В такий  спосіб   реалізується її   конструктивно-критична  та   прогностична   функції. З  студе-нтських  років  завдяки  історіографії   формується  творчо -аналітичне  мислення   історика ,  критично -оцінювальне  ставлен-ня   до   історичної  спадщини  попередніх   поколінь  дослідників ,  їх  досвіду. З   цією  функцією тісно  пов' язана  світоглядна, або   аксіо-логічна,  функція  історіографії .  Українська  історіографія   дає колосальний морально-духовний  заряд  молодій генерації   істо -риків,  озброює   їх  національно- державницьким  світоглядом, високими моральними  якостями ,  формує почуття  відповідаль -ності  перед  суспільством .  Ідейний  вплив   історіографії   поси-люється  інтегративним  характером   її  знань,  оскільки   вона  уособлює відомості  з  суспільно- політичної ,  соціально- еко-номічної , культурно-духовної ,  національно-етнічної   історії , розкриває  взаємозв'язок   історичних   знань з  філософією ,  куль -турологією ,  правом іт.  п. Підсумовуючи сказане,  слід   наголосити , що  українська  історіографія   є   окремим  компонентом   історичної   науки, який має  свій   предмет  та   об' єкт  пізнання  і   виконує   спеціальні функції.  Вона  відіграє пріоритетну  роль   у  підготовці  про-фесійних   істориків,  справляє   великий  вплив   на   формування масової історичної   свідомості,  історичної  культури   і  мислення .


Повідомлення відредагував DANTE - Неділя, 26.05.2013, 17:54
 
Форум » Навчання » Історіографія історії України(екзамен) » Предмет, завдання, мета української історіографії
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук:

Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz